Eng / Heb
08-6878444

מדיניות הסביבתית של המפעל :

המדיניות הסביבתית שלנו

איסכור מתכות ופלדות בע"מ

1.   מחויבות לעמידה בדרישות החקיקה, התקנים, התקנות והתנאים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ועל הבטיחות והגהות.
2.   מחויבות לשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המוסמכות בתחום איכות הסביבה, ובכלל זה משרד הגנת הסביבה והיחידה הסביבתית.
3.   מחויבות לשיתוף פעולה מלא עם הרשויות המוסמכות בתחום הבטיחות והגהות.
4.   הנהלת החברה מחויבת למניעת כשלים בבטיחות, ומניעת זהום סביבה בעת יצור ואחסון.
5.   מחויבות למניעת מפגעים סביבתיים ובטיחותיים בתהליכי הייצור.
6.   נקיטת כללי זהירות למניעה ולצמצום הסיכוי למפגעי איכות הסביבה.
7.   אימוץ טכנולוגיות חדישות המונעות מפגעי בטיחות, מצמצמות את זיהום הסביבה, וחוסכות במשאבים כגון אנרגיה ומים.
8.   התחייבות לשיפור מתמיד בצמצום ההשפעות הסביבתיות.
9.   התחייבות לשילוב שיקולים סביבתיים ובטיחותיים בתהליכי הייצור.
10. מחויבות להטמעת המדיניות הסביבתית בכל רובדי החברה ועובדיה.
11. החברה תפעל בקרב עובדיה להטמעת החינוך הסביבתי.
12. הטמעת מדיניות איכות הסביבה והבטיחות של החברה גם בקרב ספקיה ולקוחותיה.
13. הכרה בעיקרון פיתוח בר קיימא – משאבי הטבע הם נכס של הציבור, של הקהילה, ושל הדורות הבאים.
14. החברה שואפת להגיע בהחלטותיה העסקיות לאיזון נאות בין פיתוח כלכלי לבין הגנה על הסביבה.

 

אולג דובגיי
נייד: 052-2464500
 odovgy@iskoor.co.il

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.