Eng / Heb
08-6878444

איסכור מתכות ופלדות בע"מ

סוגי פלדות:

פלדות מעורגלות בחם.
מסופקות מהמלאי בצורה של פחים הנחתכים מגלילים או חבילות פחים מוכנות.

שימושי הפלדות:

פלדות מסחריות.
פלדות מבנים.
פלדות למיכלים ודוודי לחץ.
פלדות מוקשות לשריון.

תכונות מכניות:

כניעה
סוג לפי תקן
17100 DIN
התארכות % חוזק מרבי תכולת פחמן
 למתיחה כניעה
 ניטון / ממ"ר
STW 22 25 440 0.10
STW 23 28   390 0.10
STW 24 28   410 0.08
ST 37-2 25 340-510 235 0.17-0.21
ST 44-2 21 410-580 275 0.21-0.24
ST 52-2 21 490-680 355 0.22-0.24
התאמות לטיפול שטח ועיבוד :
כפיפה                              פחמן, מנגן וסיליקון מותאמים והרפייה.
ריתוך                               פלדות נמוכות פחמן.
ציפוי אמאייל                     זרחן, גפרית וסיליקון מותאמים.
גלוון באבץ חם                  אחוז סיליקון מתאים.
מתיחה עמוקה                   פני שטח צרוב ומשומן  ( Pickled & Oiled ). 

פחים מגלילים - מידות לאספקה ממלאי ** :

עובי (מ"מ) רוחב (מ"מ) אורך (מ"מ)
1.5-2.5 1000, 1225, 1500 כל אורך עד 10 מ '
3.0-12 1000, 1225, 1500, 1800, 2000 כל אורך עד 10 מ '
** סיבולת (+/-) במדידות רוחב של 1.0 מ"מ, עובי צלחת של 10%.
** לוחות המסופקים על פי דרישות הלקוח:
בעוביים שונים במרווחים של 0.05 מ"מ.
בכל רוחב נדרש עד עובי של 8.0 מ"מ.
 

פלטות במלאי:

פלטות לשימוש מסחרי -   מסוג 37.2 ST או אקווילוולנטי.
פלטות למבנים -               מסוג ST 37.2, ST 44, ST 52, BS 4360, ASTM A3 6.
פלטות לדוודים -               מסוג ASTM A 516, ASTM A 515, BS 1501
פלטות למיכלי לחץ -        מסוג ASTM A 455.
פלטות לאוניות -               מסוג LLOYDS GRA, ABS
פלדות פלדה מוקשה        מסוג - ASTM A 517, ASTM A 514
פלטות עמידות כורוזיה      מסוג - CORTEN

עובי (מ"מ) רוחב (מ"מ) אורך (מ"מ)
4.5-12 750-3000 Up to 13000
12-100 1000-3200 Up to 13000
100-150 900-3000 Up to 9.5 tons

הערה: פלטות שאינן במלאי ניתנות לייבוא לפי דרישה.

טבלת תקנים אקויולנטים לפלדה מעורגלת בחום 

 

* התקנים הרשומים מעלה הינם אקויולנטים בלבד ואין זהות מוחלטת ביניהם.
ייתכנו שינויים קלים בתכונות מכניות, או באנליזה כימית שלהם, או בטווח התוצאות

פח ריצפה ( מרוג )  - CHEKERED PLATES

פח מרוג או בשמו הנוסף פח דמעות, משמש למשטחי ריצפה תעשייתית, או מדרגות במבני תעשייה.
הפח עשוי פלדה מעורגלת בחם, שעל פניו בליטות שתי וערב המאפשרות הליכה ללא החלקה, וכן מניעת היווצרות נוזלים על פי השטח עקב המבנה המיוחד של הבליטות שעל פני הפח.

תכונות מכניות:

מיוצר מפח פלדה מעורגל בחם מסוג ST-37 לפי תקן.
פני השטח עוצבו לבליטות שתי וערב המאפשרות מעבר נוזלים מצד אחד ומניעת החלקה מצד שני.
הפח מתאים לריתוך, גילוון, ניקוב וכיפוף.
אינו כולל גובה הדמעה ( 1.6 מ"מ ).
** ניתן לספק הפחים ברוחבים לפי דרישה בסטיית רוחב של 1.0 +/- מ"מ.
** ברוחב גליל סטנדרטי הסטייה עד 15 מ"מ.

 

פח פיקלד - PICKELED & OILED STEEL

פח פיקלד הוא פח פלדה מעורגל בחם שעובר תהליך החמצה ושימון.
כתוצאה מתהליך זה הפח מקבל תכונות עבידות כגון מתיחה עמוקה כמו של פח מעורגל בקר, 
ולכן מהווה לעיתים פתרון חסכוני לשימוש בפחי דקופירט. שימושיו העיקריים במוצרי מתיחה עמוקה, מיכלי גד ועוד.

תכונות מכניות:

סוג לפי תקן
17100 DIN
התארכות % חוזק מרבי עבירות התאמה לריתוך
למתיחה כניעה
ניוטון / mm2
STW 22 25 440 לציור וכפיפה מצוין
STW 23 28 390 לציור וכפיפה מצוין
STW 24 28 410 לציור וכפיפה מצוין
ST 37-2 25 340-510 235 מוצרים כוח לחיצה ממוצעת מצוין
ST 44-2 21 410-580 275 מוצרים בלחץ גבוה בלחץ מצוין
ST 52-2 21 490-680 355 מוצרים בלחץ גבוה בלחץ מצוין
ST 60-2 15 570-770 385 חוזק גבוה מאוד בלחץ מוצרים מצוין

פחים מגלילים - מידות לאספקה ממלאי **:

עובי (מ"מ) רוחב (מ"מ) אורך (מ"מ)
* 1.5-5.0 1000, 1225, 1250, 1500 כנדרש

* סרטים ניתן לקבל ברוחב 15 מ"מ ומעלה.
** סיבולות (+/-) במידות אורך ורוחב 0.5 מ"מ, בעובי הפח 10%.
** סרטים ברוחב וקוטר שונים ניתנים לפי דרישה.

תחומי פעילות איסכור

צור קשר

מרכזי שרות לפלדות ומתכות שטוחות מצוידים בציוד מתקדם לגזירה, חיתוך, עירגול וכיפוף פלדות.